Til forsiden

Smartby Montana på høring
10. oktober 2022

Plankart
Åpne illustrasjon som PDFSmartby Montana på høring

Planmyndigheten i Bergen har lagt ut planforslaget til Smartby Montana til offentlig ettersyn under navnet Ravneberget. Ønsker du å søke i saksinnsynet til Bergen kommune brukes saksnummer PLAN-2022/20667.Om planforslaget

Sweco Norge As foreslår på vegne av BOB og EVINY detaljregulering for et område på Montana i Årstad bydel. Planområdet omfatter nåværende høyspent trafostasjon, tilliggende boliger, vei og fortau mellom planområdet og Solheimslien, sikringssoner innenfor byfjellsgrensen samt oppgradert gang- og sykkelveg mellom planområdet og Haukeland sykehus. Planforslagets hovedformål er ny trafostasjon under terreng, barnehage for 60 barn samt boliger med tilhørende fellesfunksjoner. Bakgrunnen for planarbeidet er at BKK har behov for å oppgradere dagens transformatorstasjon for å kunne ivareta det fremtidige kapasitetsbehovet for strømforsyning i Bergen. Viktige tema i planprosessen har vært tomteutnyttelse, logistikk for gående og syklende, trafikksikkerhet og parkering, herunder parkeringsdekning, kulturminner og kulturmiljø, forholdet til friområder, koblingen til byfjellene, samt forholdet til omkringliggende boligområder.Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via Bergen kommune. Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.