Til forsiden

Konsept for bygninger og uterom
26. november 2021

Foreløpig skisse av planforslaget.

Bygg

Planlegging av eiendommen baserer seg på «tett-lavt» konsept der nye bygg organiseres i en tun-struktur. Nye bygninger oppføres med varierte byggehøyder fra 2 til 4 etasjer. Vi ønsker å sikre at flest mulig folk kan finne sin fremtidige bolig på Montana. Derfor planlegger vi for varierte boligstørrelser fra 30m2 til 130m2. Vi mener at mangfold kan danne grunnlag for et velfungerende boligmiljø.

Dagens trafobygning planlegges ombygget og benyttet til som bolig- og fellesbygg. I trafobygningens sidefløy er det aktuelt å etablere en cafe. Cafeen vil ha direkte forbindelse til et nytt offentlig torg som er lokalisert opp mot Johan Blytts vei. Vi ser for oss at dette kan bli en ny møteplass for bydelen.Uteområder

Alle uteområder i boligområdet vil være bilfrie og utformes med tanke på gående og syklende. Vi ser for oss et grønt boligområde, men i enkelte områder mot eksisterende trafostasjon vil det også bli etablert urbane plasser der beboere og besøkende kan oppholde seg. Vi planlegger også å etablere parsellhager i tilknytning til boligene.Uterommenes karakter varier mellom åpne fellesarealer til mer private

Det skal åpnes en bekk på området i nord. Dette vil bedre den økologiske og estetiske verdien, samt bidra til lek og rekreasjon. Dette er i samsvar med kommunens overordnete strategi om åpning av bekker som i dag ligger i rør. Bekken skal ha en jevn vannstand med en trygg dybde. Det er også planlagt større regnbed som skal forsinke og fordøye overvannet, bidra til rekreasjon og biologisk mangfold.