Illustrasjon - 3RW Arkitekter

På Montana vil BKK og BOB skape Bergens mest klimavennlige nabolag, der målet er null utslipp av klimagasser.Under FNs klimatoppmøte i Paris i desember 2015, vedtok landene at den globale oppvarmingen bør begrenses til 1,5 grader. Bergen kommune ønsker å vise vei mot en bærekraftig klode, og har derfor introdusert 1,5-graders byen i 2050. Målet er at innbyggerne skal begrense sitt klimafotavtrykk i tråd med FNs klimaavtale.

Boligprosjektet på Montana skal bidra til at vi kommer dit. Klimahensyn er et overordnet prinsipp i prosjektet.


Prosess og medvirkning

Vi er enda i startfasen av arbeidet med omregulering av området, og det er stor usikkerhet knyttet til fremdrift i denne type prosesser. Målet er at planprosessen skal være fullført høsten 2022. Gjennom planprosessen vil det også være flere andre anledninger til å komme med innspill. BKK og BOB
ønsker å legge til rette for en utstrakt medvirkningsprosess.

I løpet av 2021 vil det derfor arrangeres en rekke medvirkningsaktiviteter, alt fra mindre nabolagsmøter til større arbeidsverksteder. Prosesslinjen viser hvilke et utdrag av hvilke medvirkningsaktiviteter vi har hatt og hvilke vi ønsker å ha fremover.


Nyheter

Smartby Montana på høring
10. oktober 2022Les artikkelNabolagstun
4. mai 2022Les artikkelKonsept for bygninger og uterom
26. november 2021Les artikkelKonsept for trafikk og mobilitet
26. november 2021Les artikkel


Fra transformatorstasjon til nabolag
6. september 2021Les artikkel

Spørsmål og inspill

Har du innspill eller spørsmål?Ta kontakt med oss på

post@smartbymontana.noOfte stilte spørsmål om
SmartbyMontana-prosjektet

BKK må gjøre noe med den gamle trafostasjonen som følge av at den ikke ivaretar fremtidig kapasitetsbehov.

Anlegget som ble bygget i 1927, ble av flere årsaker bygget langt unna eksisterende bebyggelse. Siden den gang har Bergen vokst betydelig, og i dag er det bebyggelse rundt anlegget på nær sagt alle kanter. Når det nå er behov for å oppgradere anlegget, kan vi ved hjelp av moderne løsninger erstatte dagens anlegg med et lukket kompaktanlegg under bakken. Det forutsetter at verdier frigjøres ved at tomten brukes til boligutvikling. Høyspentkabler blir i så fall ført ned i kulvert og inn i transformatorstasjonen. Et lukket kompaktanlegg under bakken vil åpne og tilgjengeliggjøre et stort område som i dag er avsperret og brukt som trafostasjon. Målet er at området så langt som mulig skal være selvforsynt med energi og varme, slik at fremtidige beboere kan leve på en mest mulig bærekraftig måte. Vi vil knytte til oss eksterne og profesjonelle partnere for å realisere selve prosjektet.

Det blir viktig for oss å velge en partner som deler vår ambisiøse målsetning om å skape byens mest klimavennlige nabolag.

Montanamarken er i det vesentlige tatt ut av planen. Større deler av barnehagen og dens uteareal ligger innenfor BKKs anlegg, med tilrettelegging av noe uteareal nordøst for transformatorstasjonen og nord for Montanamarken.

Det skal ikke bygges nye bygninger, konstruksjoner eller anlegg innenfor byfjellene. Det legges kun opp til at deler av barnehagens uteareal kan opparbeides innenfor byfjellsgrensen.

Uten økonomisk bidrag fra boligutvikling på tomten vil dagens anlegg oppgraderes og bli seende ut som det er i dag da dette er billigste løsning. Det er krav fra NVE om at den billigste løsning velges for å ikke belaste nettkundene mer enn nødvendig. Ved å bruke boligutvikling til å finansiere et lukket anlegg vil man skape mer tilgjengelig areal for brukere av området.

I prosjektet ønsker vi å fjerne all gateparkering da dette skaper mye kaos i trafikkbildet. For besøkende til Ulriken forutsetter vi at man kan sykle, ta bybanen (starte turen ved Haukeland) eller ta buss opp til Montana.

Det er lagt opp til 0,6 bilparkeringsplasser pr 100 kvm. Dette er lavere parkeringsdekning enn kommuneplanen som har 0,8. Dette gir ca. 60 bilparkeringsplasser til beboere. I tillegg er det satt av 8 plasser til barnehagen og 14 plasser som naboer kan leie når gateparkering tas bort.

Det legges opp til ca. 450 sykkelparkeringsplasser fordelt på vanlige beboerplasser, lastesykler, elsparkesykler, gjester og ansatte ved barnehagen. Tallene er basert på hvor mange plasser hver leilighet normalt trenger. Eksempelvis er behov til en familieleilighet 4-5 sykkelparkeringsplasser.

I dag er det registrert ca. 250 turer per døgn med ulike fremkomstmidler. Med den nye utviklingen har vi beregnet ca. 650 turer per døgn. Det er en økning som skal møtes med god trafikk- og mobilitetsplanlegging. Planen legger opp til at gang/sykkel, bildeling og kollektive løsninger prioriteres og blir attraktive valg for de reisende. Tiltakene er beskrevet ytterligere i artikkel om trafikk og mobilitet

Vi foreslår å utbedre Brattbakken så den blir slakere og mer sykkelvennlig. Denne bakken er en kobling mellom bybanestoppet på Haukeland og Montana og vil bli en viktig passasje for fremtidens nabolag der flere ønsker å gå og sykle. Detaljutforming av gaten vil sikre trygg fordeling mellom gående og syklende.

Det er planlagt 130 boliger i en «tun-struktur». Nye bygninger oppføres med varierte byggehøyder fra 2-4 etasjer. Disse er jevnt fordelt fra 30 kvm til 130 kvm for å sikre et variert boligtilbud som vi mener vil danne grunnlag for et velfungerende bomiljø. Bebyggelse og byrom er ytterligere beskrevet i artikkel på nettsiden.

Området vil være tilgjengelig for alle og strukturering av bygg og uterom skal bidra til å opprettholde gode utsiktslinjer. BKK og BOB ønsker å gjøre området ekstra tilgjengelig og inviterende ved å opprette en cafe og andre fellesfunksjoner i det eksisterende trafobygget. Illustrasjonsbilder er vist i artikkelen om bebyggelse og uterom viser ambisjonen om åpne og inviterende uterom og gode siktlinjer.

Det er politisk vedtatt at det skal utvikles en barnehage på Montana. Kommunen hadde tidligere planer om en barnehage på Montanamarken. Ved å legge barnehagen inne på området vil Montanaarken spares. Ihht bekymring om at skolekapasiteten ikke er god og en barnehage vil bidra til at flere trenger skoleplass er det holdt dialog med kommunen som mener det vil være skolekapasitet når området står ferdig i 2023.

Spørsmålene på nettsiden er en oversikt over de mest stilte spørsmålene. Resterende merknader blir svart ut når planen blir sendt inn til 1. gangs behandling. Disse vil bli tilgjengelig når kommunen legger dokumentene ut på offentlig ettersyn. Planlagt periode for offentlig ettersyn er vår 2022